Anotace festival Miluj svůj život

PhDr. M. Pospíšil – psycholog, konzultant a poradce v oblasti komunikačních dovedností, osobního rozvoje a rozvoje týmů

Lektor je psycholog práce a organizace. Věnuje se mnoho let studiu psychologie a snaží se důležité myšlenky z teorie zpřístupnit laikům, kteří se o psychologii zajímají. 

U mnoha lidí klesá vůle, vytrvalost, soustředění se, sebemotivace, klesá jejich životní síla a energie.  Mnoho vnějších motivů je příliš ovlivňuje a oni si potom neuvědomují svou vnitřní sílu a energii a nechají se vláčet manipulátory z médií, reklam, internetu.

Dojít k jasnému a realistickému obrazu světa je velmi těžký úkol na celý život.  Poznat sám sebe je ještě těžší. Mnozí lidé se proto uchylují k extrémům a fanatismu. Hledají únikové cesty, kompenzace, projekce, racionalizace, popření reality. Jsou lhostejností ke všemu, trpí slepotou, aby unikli svému pravému Já. Vnímají jen svoje EGO, ne svou duši. Musíme zkoumat mnoho zdrojů informací, abychom alespoň částečně omezili své filtry, zkreslenou realitu, která je založena na datech z minulosti. Filtry = kukátko, kterým vnímáme svět kolem nás.

Na setkání s posluchači na festivalu v roce 2016 jsme probírali vliv EGA na naše chování, vztah EGA, narcismu a duše. Posluchači si mohli v dotazníku zjistit sílu nebo slabost svého ega.

Na této přednášce bych rád seznámil s další důležitou strukturou osobnosti – motivací, sebemotivací. Chtěl bych jim pomoci k větší důvěře v sama sebe i druhé lidi. Srozumitelně vysvětlit lidem jejich vnější a vnitřní motivy, lépe poznat sama sebe.

Vytvořit si pozitivní motivační zvyklosti, rituály, lépe využívat svých vnitřních motivů k úspěchu v životě i práci, uvědomit si zničující vnitřní motivy a zničující vnější motivy, sílu vnitřního kritika (musíš, nesmíš, měl bys, bylo by dobré, jak mohu…). 

* Zničující vnitřní motivy: Závist, nenávist, žárlivost, nepřátelství. Musím si stále dávat pozor a mít starosti. Silná touha po moci, vlivu na druhé, po dominanci, po důsledné kontrole druhých a mnohé další. 

* Zničující vnější motivy: Příkazy, rady, doporučení – neměl bys tolik pracovat, telefonovat, jíst, jezdit autem, mluvit s cizími lidmi. Nesmíš, to se nedělá, drž se při zemi, proboha, buď rozumný! Moje hodnota je závislá na jiných lidech.

Člověk si některé motivy uvědomuje a jiné ne, některé silně potlačuje (např. závist, žárlivost, nepřejícnost, nepřátelství, odplata, msta). Motivace aktivuje energii a zaměřuje ji určitým směrem. Motivace zkresluje náš pohled na svět, veškerá pozornost se selektivně zaměřuje jen na to, co je pro nás v daném okamžiku nejdůležitější.

Vše, co člověk dělá, koná z nějakého velmi osobního důvodu, ten je většinou egoistický. Nikdo neudělá nic jen tak, dělá věci, ze kterých má osobní, materiální nebo duchovní zisk – dobrý pocit, pocit převahy nad druhými, pocit důležitosti, významu, respektu, jedinečnosti. Pokud člověk nezná své skutečné motivy, může plýtvat energií nebo chodit v bludném kruhu. 

Na přednášce si mohou posluchači v dotazníku zjistit „Co mě v práci/životě baví, motivuje, naplňuje, v čem vidím seberealizaci – analýza překážek efektivní komunikace a efektivní práce, kam chci směřovat a kdy“

Chtěl bych posluchače naučit správně poskytovat pochvalu, ocenění, obdiv, uznání lidem v jejich okolí. V této oblasti se lidé dopouští velkých chyb jak u dětí, tak dospělých. 

* Obdivují tvůj kulturní přehled.

* Vím, že tě jen tak něco neporazí. 

* Všímám si tvé pokory na cestě, kterou ses vydal.

* Dal si s tím námahu, usiloval ses o něco a vidím, že jsi to dokázal. 

* Dobře jsi splnil zadaný úkol, a to se mi na tobě líbí.

* Choval ses slušně a spravedlivě, to viděli i tví spolužáci.

* Jsi pracovitý, oddaný, čestný, přímý, toho jsem si již několikrát všiml.

Důvěra znamená nepochybovat, věřit sobě, někomu či něčemu. Opakem důvěry je nedůvěra projevující se pochybováním o sobě samém a pochybováním a podezřením o někom či o něčem.

Mnozí lidé neplní vytýčené osobní cíle a závazky. Výsledkem je potom nedůvěra v sebe samé, což zároveň předurčuje nedůvěru ve vztazích s druhými lidmi. 

Na přednášce vysvětlím rozdíl mezi slepou a naivní důvěrou a mezi chytrou důvěrou. Budu se věnovat i podezíravé nedůvěra – měl bych věřit, ale raději si dám pozor. 

Těším se i na Vaše postřehy a připomínky, vždy se na festivalu něco dozvím i od vás.